شما میتوانید متناسب با امتیازاتی که در دست دارید هدیه خود را انتخاب نمایید

هر امتیاز معادل 5000 تومان تخفیف میباشد

امتیازات را میتوانید از مراکز دریافت امتیاز تفریح من جمع اوری کنید

آخرین امتیاز کنندگان

لیست فروشندگان و امتیاز دهندگان